Még nincs fiókom

Nem használja az eszközünket? Forduljon hozzánk, és végigvezetjük az úton.

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat célhoz kötötten és bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (Infotv.);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete - General Data Protection Regulation (GDPR)

 

 

 1. DEFINÍCIÓK
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármilyen eljárással előállított, személyes adatot tartalmazó anyag
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez
 • nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam
 • közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, érdekében és utasításai szerint az adatkezelő által meghatározott célból és eszközökkel személyes adatokat kezel
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

 

1. Ki a felelős az adatkezelésért és kihez lehet fordulni?

 

MAISADOUR Hungária Kft.

Cím: 1124 Budapest, Fürj u.2.

Cégvezető: Csigó György Tamás

Telefon: +36-1-794-3737

E-mail: g.csigo@maisadour.com

 

2. Milyen adatokat kezelünk és milyen forrásokból származnak ezek az adatok?

 

Azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Öntől üzleti kezdeményezéssel és üzleti kapcsolattal összefüggésben kaptunk. Ezenkívül feldolgozzuk a hitelminősítő ügynökségektől, hitelezővédelmi szervezetektől, nyilvánosan elérhető forrásoktól (pl. cégnyilvántartás, egyesületi nyilvántartás, földhivatali nyilvántartás, média) és más olyan vállalatoktól megengedett módon kapott adatokat, akikkel tartós üzleti kapcsolatunk van.

 

A személyes adatok magukban foglalják:

 

A törzsadatokat/kapcsolattartási adatokat, mint:

- privát ügyfélként: A vezetéknév és a keresztnév, a cím, a kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, fax), születési idő, bankadatok

- vállalati ügyfélként: Cégnév, cégjegyzékszám, HÉA-szám, üzem száma, cím, kapcsolattartó személy adatai (e-mail cím, telefonszám, fax), bankadatok

 

Ezenkívül a következő egyéb személyes adatokat is kezeljük:

 

- Információk üzleti kapcsolatunk jellegéről és tartalmáról, például szerződési adatok, megrendelési adatok, értékesítési és átvételi adatok, ügyfél- és szállítótörténet, tanácsadási dokumentumok,

- Információk a pénzügyi helyzetéről (pl. hitelképességi adatok),

- Hirdetési és értékesítési adatok,

- Dokumentációs adatok (például tanácsadási jegyzőkönyvek), képadatok,

- A velünk való elektronikus forgalomból származó információk (például IP-cím, be-jelentkezési adatok),

- Egyéb adatok, amelyeket üzleti kapcsolatunk részeként kaptunk Öntől (például az ügyfél találkozókon).

- Adatok, amelyeket magunk generálunk a törzsadatokból/kapcsolattartási adatokból, valamint más adatokból, például az ügyfelek igényeinek és az ügyfelek potenciális elemzésének felhasználásával.

 

3. Milyen célokra és milyen jogalapra kezeljük az adatokat?

 

Adatait az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az Infotv. jelenleg hatályos változata rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel:

 

a szerződéses és a szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja):

 

Az Ön adatai feldolgozásra kerülnek áruk és szolgáltatások értékesítéséhez és terjesztéséhez, beszerzési és logisztikai célokra, valamint az ügyfelek adminisztrációjához és elemzéséhez. Az adatokat különösen az üzlet kezdeményezésekor és az Önnel kötött szerződések végrehajtása során fogják feldolgozni.

 

a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja):

 

Adatainak feldolgozása különböző jogi kötelezettségek teljesítésére irányul, pl. a Társasági Törvénykönyvből, a pénzmosási rendelkezésekből, a termékspecifikus szabályozásokból, mint például a Nyersanyag szabályozásból, a Vegyi anyagokra vonatkozó törvényből származó kötelezettségek.

 

a jogos érdekek védelme érdekében (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja):

 

Az érdekek mérlegelése alapján a szerződés tényleges teljesítésén túl adatfeldolgozást lehet végrehajtani a saját jogos érdekeink vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében. Mindenesetre a következő esetekben adatfeldolgozásra kerül sor a jogos érdekek védelme érdekében:

- Konzultáció és adatcsere a hitelminősítő ügynökségekkel és a hitelezővédelmi szervezetekkel a hitelképességi adatok azonosítása céljából;

- Reklám vagy marketing

- Szolgáltatások és termékek üzleti menedzsmentjére és továbbfejlesztésére vonatkozó intézkedések;

- A vásárlói ügyfélszolgálat javítása érdekében raktár vevői adatbázis fenntartása (lásd a 4.3 pontban)

- Intézkedések a vállalatunk szerződésellenes vagy jogellenes magatartás elleni véd-elme érdekében, pl. hozzáférés-szabályozás és videokamerás ellenőrzés;

- jogi eljárás keretében.

 

az érintett beleegyezésével (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja):

 

Ha Ön beleegyezését adta az adatainak feldolgozásához, azok kezelése csak a beleegyező nyilatkozatában meghatározott céloknak megfelelően történik, és az abban foglalt mértékben. Egy adott beleegyezés bármikor visszavonható a jövőre nézve, pl. hírlevelünk küldésére vagy adatainak harmadik felek számára történő továbbítására vonatkozóan. Ez nem befolyásolja az adatok törvényes feldolgozását a lemondás előtt. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1. pontban megadott e-mail címünkön.

 

4. Kik kapják meg az adatokat?

 

4.1. Ha szerződést kötünk egy szerződéses feldolgozóval, továbbra is felelősek maradunk az Ön adatainak védelméért. Minden szerződéses feldolgozó szerződéses kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje az adatait, és azokat csak a szolgáltatásnyújtás részeként kezelje. A velünk szerződött feldolgozók akkor kapják meg az adatait, ha az adatokra szükségük van a szolgáltatásuk teljesítéséhez. Ezek IT-szolgáltatók, amelyekre szükségünk van az informatikai rendszerünk működéséhez és biztonságához, valamint a reklám- és címkiadók a saját hirdetési kampányainkhoz.

 

4.2. Vállalati és egyéni reklám/ügyfélszolgálat céljaira az otthon és kert, a technológia, a mezőgazdaság, az energia, az építőanyagok területén az Ön adatait a saját társvállalatok, MAISADOUR Semences SA és más, a Társasággal üzleti kapcsolatban álló raktárak számára az Ön beleegyezésével továbbítjuk.

 

4.3. Az adatait a Társaság ügyfél adatbázisában tároljuk. Az ügyfél adatbázis támogatja a meglévő ügyfél adatok adatminőségének javítását (másodpéldány-tisztítás, eltorzult/elhunyt jelölés, cím korrekció), és lehetővé teszi a közforrásokból származó adatok dúsítását. Ezeket az adatokat  személyre szabott direkt marketing tevékenységekre (például hírlevelekre), célzott online marketingre és személyre szabott online kereskedelmi tevékenységre használhatják.

 

Az ügyféladatok tárolása vállalattal kapcsolatban és elkülönítve történik.

 

4.4. A hitelezők védelme céljából alapadatokat és információkat továbbítunk a pénzügyi helyzetéről a hitelbiztosítóknak (jelenleg Groupama). 

 

 

4.5. Jogi kötelezettség fennállása esetén, és jogi eljárás keretében a hatóságok és a bíróságok, valamint a külső könyvvizsgálók is lehetnek az Ön adatainak az átvevői.

 

4.6. Ezenkívül a szerződés előkészítésének és a teljesítése biztosításának céljából a bankok, a hitelminősítő ügynökségek és a szolgáltatók is lehetnek az Ön adatainak az átvevői.

 

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

 

Az Ön adatait az üzleti kapcsolat megszűnéséig, vagy az érvényben lévő jótállási, garanciális, elévülési és törvényes megőrzési időszakok lejártáig dolgozzuk fel (pl. a Társasági Törvénykönyv ezen túlmenően olyan jogviták megszüntetéséig, amelyekben az adatok bizonyítékként szolgálnak. A törvényben (számvitel törvény, pénzmosási tv. stb.) meghatározott megőrzési idő megfelelően irányadók ezen tekintetben is. 

 

6. Elkötelezte magát az adatok szolgáltatása mellett?

 

Adatainak kezelése a szerződésünk megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre ezeket az adatokat, akkor általában meg kell tagadnunk a szerződés megkötését vagy a szerződés teljesítését, vagy nem folytathatunk egy már meglévő szerződést, és ennek következtében azt meg kell szüntetni. Azonban Ön nem köteles megadni az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását azon adatok tekintetében, amelyek a szerződés teljesítéséhez nem lényegesek vagy jogilag nem szükségesek.

 

7. Pályázati adatok

 

Ha elküldi nekünk a pályázatát, a pályázat adatai csak a pályázati eljárásban részt vevő felh-talmazott személyek számára lesznek hozzáférhetők. A pályázat adatait legfeljebb egy évig tároljuk, hogy szükség esetén alternatív pozíciókat is kínálhassunk Önnek.

 

8. Van profilalkotás?

 

Webhelyünk a kattintási viselkedés alapján profilt alkot. Ennek a profilalkotásnak az a célja, hogy fokozza az ügyfelek élményét, amikor felkeresik honlapunkat. Ha például mezőgazdasági termékek és tartalmak érdeklik, akkor a következő alkalommal, amikor meglátogatja a web-helyet, átirányítják a „Mezőgazdaság” célcsoportok bejegyzésére.

Továbbá, a weboldalunkon való böngészési viselkedésével kapcsolatban felajánlanak Önnek egyes cikkeket vagy ajánlatokat. Ehhez cookie-kat használunk. Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és ezt csak egyedi esetekben engedélyezze. A cookie-k letiltásakor a weboldalunk működőképessége kor-látozott.  

Ügyfélkapcsolatkezelésünk keretében az üzleteinkben való vásárlási magatartása alapján és a vásárlói megbeszélések alapján is profilt alkotunk.

Mindezekben az esetekben a GDPR értelmében nincs automatizált döntés.

 

9. Cookie-k és nyomkövető eszközök

 

9.1 Cookie-k

Webhelyünk úgynevezett cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a böngésző segítségével az eszközén tárolódnak. Nem ártalmasak. Cookie-kat használunk, hogy az ajánlatunk felhasználóbarát legyen. Egyes cookie-k tárolódnak az eszközén, amíg nem törli őket. Ez lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatás során.

Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és ezt csak egyedi esetekben engedélyezze.

A cookie-k letiltásakor a weboldalunk működőképessége korlátozott.

 

9.2 Nyomkövető eszközök és a Google Analytics használata

Honlapunkon a látogatóhasználati mintákról elemzési eszközök segítségével általános információkat érzékelünk. Ezek közé tartoznak például az elérni kívánt oldalak, a tartózkodás időtartama, hivatkozási oldalak és a számítógépes rendszerre vonatkozó általános információk.

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

1. Hozzáféréshez való jog

 • A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére a Társaság tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga a Társaság, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.
 • Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen
 • a személyes adatok kezelésének céljait
 • az érintett személyes adatok kategóriáit
 • ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik
 • a személyes adatok címzettjeit
 • az érintetti jogait, ideértve a hatósági jogorvoslathoz való jogot is
 • az adatok forrására vonatkozó információt
 • az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket
 • a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának tényét és a megfelelő és alkalmas garanciákat
 • azt, hogy a személyes adatok automatizált kezelése milyen logika alapján történt, valamint
 • azt, hogy az adatkezelés – legalább abban az esetben, amikor az profilalkotásra épül – milyen következményekkel járhat, továbbá, hogy
 • minderről tájékoztatást kapjon.
 • A Társaság a tájékoztatást díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban postai úton, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton adja meg.
 • Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

2. Helyesbítéshez való jog

 • A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Társaság, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
 • A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság – amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak (pl. közhiteles nyilvántartásból) – köteles helyesbíteni.
 • Ha a Társaság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatfeldolgozót, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.
 • Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 3. Törléshez való jog

 • A törléshez való jog érvényesítése érdekében a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait, ha
 • az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja
 • az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • A személyes adatok törlésére irányadó fenti szabály nem alkalmazandó, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés miatt, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • Ha a Társaság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat törli, ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.
 • Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében a Társaság korlátozza az adatkezelést
 • ha az érintett vitatja a Társaság, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek (pl. jogi igény előterjesztése) fennállásának időtartamára
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett hozzájárulásával, az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.
 • A Társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

5. Adathordozhatósághoz való jog

 • Ha a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
 • Ez a jog abban az esetben gyakorolható, ha az érintett a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. E jog nem gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy szerződéstől eltérő egyéb jogalap.
 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
 • A Társaság a kérelmet díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül teljesíti. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6. Tiltakozáshoz való jog

 • Bármely érintett számára akkor is biztosítani kell a jogot arra, hogy az egyedi helyzetére vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők, mert az adatkezelésre a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • A Társaság a tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja a figyelmet, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jeleníti meg.
 • A Társaság a kérelmet díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Ha a Társaság egyetért a tiltakozási kérelemmel, az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetve intézkedéséről értesíti mindazokat, akik részére korábban az adatokat továbbította.

7. Hatósági jogorvoslathoz való jog

 • A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A kérelemben tájékoztatni kell a Hatóságot minden olyan körülményről, amely a vizsgálat lefolytatásához szükséges lehet.
 • A Hatóság az érintett panaszát csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Társaságot a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Elérhetőségek:

     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   Telefon: +36 1 391-1400 Fax: +36 1 391-1410

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu